AVIONIX is looking for subcontractors

 
AVIONIX looks for subcontractor in R&D project

AVIONIX szuka podwykonawców projektu badawczo-rozwojowego

The following two tenders are curreltly open and available for download:

Następne dwa oferty są obecnie otwarte i dostępne do pobrania:

POIR_1.1.1 RF Development
Closing date 02/10/2015
Data zamknięcia 02.10.2015

POIR 1.1.1 MLAT algorithm
Closing date 02/10/2015
Data zamknięcia 02.10.2015

 

Zamówienia publiczne na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe CPV 73100000-3

Link do Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dot. postępowania o udzielenie zamowien publiczneych udzielanych zgodnie z zasada konkurencyjnosci podwykonawcy części prac merytorycznych projektu SYSTEM KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO NOWEJ GENERACJI ADS-B/MLAT, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w latach 2015-2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020